Hur funkar det

Efter den första kontakten så bokar vi ett möte som passar oss båda och det finns tider omgående om man önskar det.

Du får berätta om din problematik och vi börjar där du har behov och där du är just nu.
KBT står för tanke känsla handling och den ena påverkar den andra och det är så vi jobbar att förändra den delen som inte fungerar för dig i din vardag. Vi arbetar med verktyg som skall hjälpa dig att hantera situationer som kan uppstå i framtiden. Det är viktigt att målet som vi sätter speglar det mål det du vill uppnå med terapin.
Du kommer även att få hemuppgifter att arbeta med mellan våra möten. Dessa sätts utifrån vad du behöver arbeta med i din problematik. Tonvikten ligger på samspelet mellan individ och omgivning – här och nu.

Med beteende avses inte bara det som normalt uppfattas som beteende utan även kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser.

Förlopp

Kontakten börjar alltid med några inledande bedömningssamtal. Under dessa samtal diskuterar vi dina problem och din aktuella livssituation för att se om KBT – kognitiv terapi är något som kan hjälpa. Samtalen mynnar ut i en problembeskrivning och ett behandlingsförslag.

  • Inledande bedömningssamtal
  • Gemensamt framtaget Smarta* mål
  • Ett samarbete mellan terapeut och klient
  • En fokusering på nuet, mer än det förflutna
  • En pedagogisk inriktning för att ge dig kontrollen över ditt liv
  • Hemuppgifter som du utför i din hemmiljö
  • Bygger på en vetenskaplig utvärdering av metoderna

Därefter får du ta ställning till om du vill prova kognitiv beteendeterapi som omfattar ca 8-15 sessioner där varje session är ca 50 minuter. Alla terapi sker på Södermalm, Stockholm om vi inte kommit överens om annat.

*Smarta = Specifikt, M=Mätbart, A=Attraktivt, R=Realistiskt, A= Accepterat